آخرین خبرها
خانه / اول دبستان / آزمایش آشنایی با موجودات

آزمایش آشنایی با موجودات

آشنایی با موجودات زنده و غیرزنده. بچه ها در کلاس بازی بله بله ، نه نه را انجام دادند. به این صورت که هر کدام از کارت های مربوط به موجودات زنده و غیرزنده را روی تابلو می چسباندند. ابتدا با راهنمایی معلم و بعد با راهنمایی بچه ها بعداز بررسی ویژگی های موجودات زنده و غیرزنده، کاربرگ آن را انجام می دادند.آزمایش آشنایی با موجودات زندهAshnaee ba Mojoodat (1)