آخرین خبرها
خانه / متوسطه 1 / سال نهم / اهداء کتاب

اهداء کتاب

 

احسانی به رنگ مهدا

طرح اهدا کتاب به کتاب خانه ی منطقه ی محروم

بارش محبت

با هم بودنمان لبخندی را ساخت و مهری را در دلمان آورد.

این بار دست به دست هم ابری خواهیم شد و محبت را تقسیم خواهیم کرد

تاریخ اهداء کتاب:

9 تا 18 اسفند ماه 94

اهداء کتاب