آخرین خبرها
خانه / دوم دبستان / گزارش دی ماه

گزارش دی ماه

ریاضی:

در کلاس ریاضی با کارت های اعداد ، اعداد سه رقمی مختلف ساخته می شود و همچنین الگوی اعداد هم به کمک همین کارت ها تمرین می شود.

کارگاه ریاضی: در کلاس دوم مراحل مختلف تمرین شده در دومینو به کمک طرحی که توسط هر گروه برنامه ریزی شده است به یک دومینوی زیبا تبدیل می شود.

علوم:

1- در کلاس دوم و در مرکز یادگیری بچه ها با وسایل تولید صدا آشنا شدند و با وسایلی که صدای متفاوت از جمله نازک ، بلند ، کوتاه ، کلفت تولید می کنند. فعالیت هایی را انجام دادند.
2- آزمایش : با سه لیوان که یکی پرازآب ، دیگری نیمه آب و سومی خالی از آب است به هریک ضربه زدند و با توجه به مقدار آبی که در هر لیوان بود صدای متفاوتی تولید شد.

تصاویر فعالیت های دی ماه