گالری تصاویر ۹۵-۹۴

دبستان

تصاویر عمومی:[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbM25wcEwtZWNEckE&usp=drivesdk" title="تصاویر دهه فجر" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbUm5DY1R4NzNrZHc&usp=drivesdk" title="تصاویر خیریه دبستان مهدا" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbUk9qR1hDSFUweGM&usp=drivesdk" title="تصاویر اردوی پارک دلفین ها" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbZjFsbHJ0T3E1V2s&usp=drivesdk" title="تصاویر اردوی دختران با پدران" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
پیش دبستان:[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbaUZfTUxkQnRMWDQ&usp=drivesdk" title="تصاویر دسته بندی حیوانات" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbSkRrSzk5akRlN28&usp=drivesdk" title="تصاویر اردو ستاره شناسی" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
اول دبستان:[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbMTN2Y1NHYkNRWm8&usp=drivesdk" title="تصاویر آدم یخی" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbMHRCY0VxMWxCbk0&usp=drivesdk" title="تصاویر آموزش 4 گروه غذایی" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
دوم دبستان:[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbRXVhSkl6UWoxUDQ&usp=drivesdk" title="تصاویر فعالیت های دی ماه" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbR1JrRVNJRmc5bE0&usp=drivesdk" title="جشن با سوادی زبان" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbYVRmcUg4Y2ZxMzg&usp=drivesdk" title="تصاویر پخت نان" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
سوم دبستان:[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbeHRLSDJQd0Z2blE&usp=drivesdk" title="تصاویر ساخت حباب و یخمک" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbdXJDS29nZE5iOTA&usp=drivesdk" title="فعالیت های سوم - بهمن 94" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
چهارم دبستان:[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbSjhCZVNXVE9mYkk&usp=drivesdk" title="تصاویر خرید شهروند" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
پنجم دبستان:[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbTVlUZi1scmNYSUk&usp=drivesdk" title="تصاویر جلسه آقای مرادی کرمانی" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbUE1UMm95RlpLcjA&usp=drivesdk" title="تصاویر پینت بال" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
ششم دبستان:[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbdDFDb2V3VmxMYTg&usp=drivesdk" title="موزه علوم وفنون" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbRS0zLXRZeU5pWWc&usp=drivesdk" title="تصاویر ساخت ماکت خلیج فارس" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbTVlUZi1scmNYSUk&usp=drivesdk" title="تصاویر جلسه آقای مرادی کرمانی" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbR0FvY3g5TmhQdEk&usp=drivesdk" title="تصویر برج میلاد" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]

متوسطه ۱

[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbNno3SjZfWHpZZ2c&usp=drivesdk" title="تصاویر اول مهر" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbZ1M1cDEwLXZoNE0&usp=drivesdk" title="تصاویر نمایشگاه کتاب" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbQ0pocG9CaG5mR2s&usp=drivesdk" title="تصاویر موزه پست" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbXzNtVnRsNWFPa3M&usp=drivesdk" title="تصاویر اردوی کرج" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbcXp5eHZTTDE1LW8&usp=drivesdk" title="تصاویر بازدید از حسینیه جماران" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbcmdaV1BETzA3bmM&usp=drivesdk" title="تصاویر اردوی یزد هفتم" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbbzFmNHM3TkFKc2s&usp=drivesdk" title="تصاویر اداره مدرسه توسط پایه هشتم" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbbzFmNHM3TkFKc2s&usp=drivesdk" title="تصاویر اداره مدرسه توسط پایه هشتم" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbUlM2MEtmeC1FUmM&usp=drivesdk" title="تصاویر اهداء کتاب" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbaUQ4S2MwYUtHQUU&usp=drivesdk" title="تصاویر باغ موزه دفاع مقدس" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"][google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbX0R5bVlOampCYVU&usp=drivesdk" title="تصاویر افطاری متوسطه1" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_shared_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]

متوسطه ۲

[google-drive-embed url="https://docs.google.com/folderview?id=0B7wyHE4uUQxbaFlMYnpNN1ZfTnc&usp=drivesdk" title="تصاویر بازارچه خیریه متوسطه2" icon="https://ssl.gstatic.com/docs/doclist/images/icon_11_collection_list_1.png" newwindow="yes" style="normal"]
اسکرول به بالا